Amsterdam Airport Covid-19 Test

Novamedik Test Center /Airport Medical Service is the only officially designated diagnostic facility inside Schiphol Airport
Working hours 6am - 9pm, this may change weekly depends on flights departure dynamics.

Privacy Statement Novamedik Bioresearch BV
(Kamer van Koophandel nummer 72379642)

In het kader van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) is op alle interacties tussen u en Novamedik Bioresearch BV, verder te noemen Novamedik de volgende privacy statement van toepassing.


1. Uitgangspunt AVG.

Samengevat wordt uw privacy beschermt en wordt u beschermt tegen onrechtmatig gebruik van uw (persoons-) gegeven. AL uw uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder deze Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wetten.

2. Doeleinden en reikweidte verzamelen gegevens

Novamedik biedt Covid-19 testen aan en aanverwante medische diensten. Voor dat doel worden uw persoonlijke gegevens gebruikt. Dit gedlt zowel voor gegevens die u online als offline opgeeft. Met opgave aan ons van uw gegevens geeft u ons toestemming om deze te gebruiken en te verwerken om tot uitvoering te komen van de door u gekozen diensten. Dat houdt ook in dat voor zover noodzakelijk om voor de uitvoering van de door u geselecteerde diensten te komen, aan derden uw gegevens worden doorgegeven. Met deze derden sluit Novamedik een verwerkingsovereenkomst: dat houdt in dat daarmee wordt getracht door Novamedik eenzelfde niveau van privacy en beveiliging van uw gegevens te bereiken bij deze derden.

3. Gebruik in het kader van de gekozen diensten.

In het kader van de gekozen diensten worden uw gegevens gebruikt voor, onder andere, maar niet uitsluitend:

onze testsystemen goed te laten werken;

om afspraken met u goed te kunnen verwerken en resultaten van afgenomen (Covid) testen aan u terug te koppelen;

Feedback te krijgen van u over de werking en uw tevredenheid met onze diensten vast te kunnen stellen en onze diensten te kunnen verbeteren in de toekomst;

4. Welke gegevens gebruiken wij en waarvoor?

De gegevens die wij gebruiken zijnde gegevens die u opgeeft in het kader van het verlenen van de door u bij ons gekozen dienst(en). Dat zijn:

a. uw naam. 2. uw BSN nummer. 3. Uw adres. 4. Uw geboortedatum. 5. Uw geslacht. 6. telefoonnummer. 7. e mail adres(sen). ID bewijsnummers (paspoort.ID kaart/anders).

b.   De door u opgegeven gegevens worden alleen en uitsluitend gebruikt en opgeslagen om tot uitvoering te komen en voor de duur van de door u gekozen diensten (zie ook onder 2 ‘doeleinden en reikweidte verzamelen gegevens).

5.Online en offline beveiliging gegevens

Novamedik neemt alle nodige en redelijke maatregelen, zowel online als offline om uw gegevens te beveiligen en te beschermen. Online betekent dit in het bijzonder dat Novamdik naar redelijkheid uw gegevens beschermt naar de algemene en maatschappelijk aanvaarde stand van de techniek op het moment van het door u opgeven van uw gegevens om misbruik, onbevoegde vervreemding en toegang door onbevoegde derden tot die gegevens tegen te gaan.

6. Uw browser instellingen, IP adressen en internet netwerk

Het kan voorkomen dat u cookies moet aannemen om onze website en online diensten te kunnen gebruiken. Cookies zijn digitale bestanden die al dan niet op de harde schijf van uw mobiele apparaat/computer worden bewaard om onze online diensten te kunnen gebruiken. Novamedik respecteert daarbij ten allen tijde uw browser en internet instellingen zoveel mogelijk en zal, voor zover redelijk mogelijk uw IP adres maskeren. Daarin is Novamedik voor een deel afhankelijk van het internetnetwerk wat u op dat moment gebruikt om uw gegevens door te geven: een beveiligd netwerk of bijvoorbeeld een openbaar netwerk.

7. Besluiten en mededelingen van een A.I.

Het kan voorkomen dat bij sommige diensten, waaronder Covid-19 testen er gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of van een A..I. (kunstmatige intelligentie) waarbij dus geen mens aan te pas komt maar wel gevolgen hebben voor u (en de door u gekozen dienst).

8. Bewaartermijn gegevens

Gegevens van u worden niet langer bewaart dan nodig is voor de duur van de uitvoering van de door u gekozen dienst. Het kan voorkomen dat van sommige gegevens er een wettelijke bewaartermijn geldt of dat deze termijn langer is toegestaan dan alleen voor de duur van de uitvoering van de dienst.

9. Recht op inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw reeds verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Novamedik. U kunt ten allen tijde een daartoe strekkend verzoek bij ons indienen ter zake de gegevens waarover wij op het moment van uw verzoek over beschikken. Ook heeft u het recht om deze gegevens naar u toe te laten sturen.

10. AVG en andere wettelijke bepalingen, verstrekking gegevens buiten de EU.

- Als u medische diensten afneemt van Novamedik dan is daar ook van toepassing de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en Wet BSN op van toepassing.

- Het kan voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EU of aan internationale organisaties. Dat kan het geval zijn wanneer u diensten afneemt zoals Covid-19 testen op (internationale) luchthavens. Het doorgeven van gegevens wordt expliciet vastgelegd en met u gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de AVG geen voorrang hebben op deze.

11. Waar kan ik mijn verzoek of klacht indienen.

Uw verzoek of klacht kan worden ingediend door gebruikmaking van de volgende contactgegevens:

E-mail: info@novamedik.com

Post: Novamedik Diagnostics, Schiphol Plaza 40, Schiphol Airport Amsterdam

Onze behandelend medewerker koppelt uw verzoek of klacht dan zo snel mogelijk aan u terug. U heeft altijd de mogelijkheid een klacht over de verwerking van uw gegevens bij de Autoriteit Financiële Markten.

Privacy Statement Novamedik Bioresearch BV
(Chamber of Commerce number 72379642)

In the context of the General Data Protection Regulation (AVG), the following privacy statement applies to all interactions between you and Novamedik Bioresearch BV, hereinafter referred to as Novamedik.


1. Principle GDPR.

In summary, your privacy is protected and you are protected against unlawful use of your (personal) data. ALL of your personal data will always be processed in accordance with applicable laws and regulations, including this General Data Protection Regulation and related laws.

2. Purposes and scope of data collection

Novamedik offers Covid-19 testing and related medical services. Your personal data will be used for that purpose. This applies to data you provide online as well as offline. By providing us with your data, you give us permission to use and process it in order to implement the services you have chosen. This also means that your data will be passed on to third parties insofar as this is necessary for the execution of the services selected by you. Novamedik enters into a processing agreement with these third parties: this means that Novamedik tries to achieve the same level of privacy and security of your data with these third parties.

3. Use in the context of the chosen services.

In the context of the chosen services, your data will be used for, among other things, but not exclusively:

- to make our test systems work properly;

- to be able to properly process agreements with you and to provide feedback to you about the results of (Covid) tests;

- To receive feedback from you about the operation and to determine your satisfaction with our services and to improve our services in the future.

4. What data do we use and for what?

The data we use is data that you provide in the context of providing the service(s) you have chosen with us. Those are:

a. your name. 2. your citizen service number. 3. Your address. 4. Your date of birth. 5. Your gender. 6. phone number. 7. e mail address(es). ID proof numbers (passport.ID card/other). 8. Any relevant medical information in the context of the service you have chosen.

b. The data provided by you is only and exclusively used and stored to implement and for the duration of the services you have chosen (see also under 2 'purposes and scope of data collection).

5.Online and offline security data

Novamedik takes all necessary and reasonable measures, both online and offline, to secure and protect your data. Online, this means in particular that Novamdik reasonably protects your data according to the generally and socially accepted state of the art at the time you provide your data to prevent misuse, unauthorized disposal and access by unauthorized third parties to that data. .

6. Your browser settings, IP addresses and internet network

You may need to accept cookies in order to use our website and online services. Cookies are digital files that may or may not be stored on the hard drive of your mobile device/computer in order to use our online services. Novamedik respects your browser and internet settings as much as possible at all times and will, as far as reasonably possible, mask your IP address. Novamedik is partly dependent on the internet network you are currently using to pass on your data: a secure network or, for example, a public network.

7. Decisions and announcements of an A.I.

It may happen that some services, including Covid-19 testing, use automated decision-making or an A..I. (artificial intelligence) which therefore does not involve a human being, but which does have consequences for you (and the service you have chosen).8. Data retention period

Your data will not be kept longer than is necessary for the duration of the execution of the service you have chosen. It is possible that a legal retention period applies to some data or that this period is allowed for longer than just for the duration of the performance of the service.

9. Right to access, correct, delete or transfer data

You have the right to view your personal data, have it corrected or have it removed. In addition, you have the right to withdraw your already granted consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Novamedik. You can submit a request to that effect to us at any time with regard to the data that we hold at the time of your request. You also have the right to have this data sent to you.

10. AVG and other legal provisions, provision of data outside the EU.

- If you purchase medical services from Novamedik, the Medical Treatment Agreement Act (WGBO) and BSN Act also apply.

- Your Personal Data may be transferred outside the EU or to international organisations. This may be the case when you purchase services such as Covid-19 testing at (international) airports. The transfer of data is explicitly recorded and communicated to you, when legal grounds other than the GDPR do not override these.

11. Where can I submit my request or complaint.

Your request or complaint can be submitted using the following contact details:

E-mail: info@novamedik.com
Post: Novamedik Diagnostics, Schihpol Plaza 40, Schiphol Airport Amsterdam


You can also use the link on our website. Our handling employee will then provide you with feedback about your request or complaint as soon as possible. You always have the option of submitting a complaint about the processing of your data to the Netherlands Authority for the Financial Markets.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Novamdik Bioresearch BV, verder te noemen Novamedik, met kamer van koophandelnummer 72379642 zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en producten van haar.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Novamedik en op elke totstandgekomen overeenkomst, al dan niet op afstand, tussen Novamedik en Consument.

b. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Novamedik zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

c. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar bedenktijd
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand of ter plekke op testlocatie (zie definitie testlocatie) aangaat met Novamedik;
3. Dag: kalenderdag; Werkdag: alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en Nederlandse nationale feestdagen;
4. Transactie: een overeenkomst, al dan niet gesloten op afstand met betrekking tot een of een reeks van diensten.
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Novamedik in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Novamedik: Novamedik Bioresearch BV
8. Overeenkomst: de overeenkomst – al dan niet op afstand – overeengekomen tussen Novamedik en Consument

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Novamdik gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

10. Laboratorium: het laboratorium waarmee de Novamedik samenwerkt en dat op regelmatige of incidentele basis medische testen (zie hieronder punt 12a tot en met c) uitvoert voor Novamedik.

11. Testlocatie: de locatie waar Novamedik haar aangeboden diensten, medische tests aanbied.

12a. Test/medische test: iedere (medische)test die Novamedik online zowel op afstand via zelftest aanbiedt dan wel op locatie aanbied.

12b. Monster: iedere afname of sample van DNA/RNA of ander lichaamseigen stof (zoals bijvoorbeeld bloed) om tot analyse en uitvoering te komen van de medische test.

12c. Certificaat: bewijsmiddel dat wordt verstrekt bij de medische test als bewijs van het testresultaat van die test.

12d. Virtuele omgeving: de omgeving die Novamedik biedt om online de testvoortgang en resultaten te kunnen inzien en te downloaden

                            

Contactgegevens Novamedik
Onderstaande contactgegevens gelden voor het in contact treden dan wel indienen van opmerking, klachten etc. door Consumenten.
E-mail: info@novamedik.com

Locatie: Novamedik Diagnostics, Schiphol Plaza 40, Schiphol Airport Amsterdam

Artikel 1 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat zoveel mogelijk een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Novamedik niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen en de eventuele kosten

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Novamedik onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Novamedik is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Novamedik passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Novamedik daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Novamedik kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand dan wel een overeenkomst op een testlocatie. Indien Novamedik op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Novamedik sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zover het gaat om medische tests omdat de afname van dit soort diensten, eenmaal in gang gezet onomkeerbaar zijn en duidelijk van persoonlijke aard zijn.

Artikel 7 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De geldende prijzen zijn de prijzen vermeld op de testlocatie of op de website van Novamedik
2. In afwijking van het vorige lid kan Novamedik producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Novamedik geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor bijvoorbeeld door de Consument gewenste certificaten.

Artikel 8 - Conformiteit , Garantie en aansprakelijkheid
1. Novamedik staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Novamedik stelt overeenkomstig het aanbod en het bovenstaande kosteloos middelen voor de afname van DNA/RNA en andere lichaamseigen monsters ter beschikking. Het gebruik door Consument van andere middelen voor afname van deze monsters, dan wel op andere wijze dan door Novamedik of laboratorium voorgeschreven manieren, komt geheel voor risico van de Consument. Ingeval van het gebruik van andere dan de ter beschikking gestelde middelen zijn Novamedik en het laboratorium gerechtigd om niet tot uitvoering van de Medische test over te gaan en, indien zij wél tot uitvoering van de Medische test overgaan, zijn zij niet aansprakelijke voor het niet verkrijgen van resultaten of het verkrijgen van onjuiste resultaten.
2. Consument is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, onjuist of onvolledig invullen van gegevens en het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door Consument en/of andere te testen personen.
3. Consument is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juist en volledig informeren en verkrijgen van toestemming van alle te testen personen of (ingeval van minderjarigen) hun wettelijk vertegenwoordiger(s).
4. Novamedik noch het laboratorium is aansprakelijk indien de resultaten van een rechtsgeldige Medische test door een rechter, overheidsinstantie of andere instantie niet als bewijsmiddel worden geaccepteerd.
5. De aansprakelijkheid van Novamedik jegens de Consument zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag betaald door of voor de Consument voor het product of de dienst in verband waarmee de aansprakelijkheid van Novamedik wordt ingeroepen.

6. De Consument is zich bewust dat medische tests en de resultaten ervan altijd een momentopname zijn: ingeval van Covid 19 tests kan het bijvoorbeeld zijn dat besmetting van de Consument reeds heeft plaatsgevonden maar gelet op de incubatietijd nog geen positief testresultaat geeft op moment van testen oplevert. De geldigheidsduur van de testresultaten is nooit langer dan de door door Novamedik of laboratorium bij afnemen van de dienst/test aangegeven geldigheidsduur.

7. De Consument is zelf verantwoordelijk voor het kiezen en doen afnemen van de juiste medische test om te voldoen aan toelatingseisen van het land van zijn reisbestemming (bijvoorbeeld Covid 19 toelatingsvereisten), Hij/zij dient zelf daartoe de benodigde informatie in te winnen bij de autoriteiten van dat desbetreffende land.

Artikel 9 – Voorwaarden inzake uitvoering van medische tests.
1.Novamedik zal uitsluitend overgaan tot het uitvoeren van de bestelde Medische test nadat volledige betaling is ontvangen en op voorwaarde dat de Consument de Algemene Voorwaarden Medische test.nl heeft geaccepteerd.
2. Door het toezenden dan wel ter beschikking stellen van de DNA/RNBA dan wel lichaamseigen-monsters aan het laboratorium stemt de Consument in met de uitvoering van het onderzoek/doen van de tests. .

3. Indien de Consument naar de redelijke mening van Novamedik en/of het laboratorium niet heeft voldaan aan de voorwaarden en/of vereisten voor uitvoering van de Medische test; of indien het uitvoeren van de Medische test naar de redelijke mening van Novamedik en/of het laboratorium praktisch niet mogelijk en/of ethisch onverwantwoord is; dan heeft Novamedik het recht om van het doen uitvoeren van de Medische test af te zien. Novamedik mag, maar is niet gehouden de Consument in de gelegenheid te stellen om de oorzaak van deze beslissing weg te nemen. Indien Novamedik definitief beslist niet over te gaan tot het doen uitvoeren van de medische test zal Novamedik de prijs betaald door de Consument terugbetalen.

Artikel 10 – Onvoldoende DNA/RNA dan wel onvoldoende lichaamseigen testmateriaal
1. . Indien uit één of meer aan Novamdik en/of het laboratorium toegezonden/ter beschikking gestelde DNA/RNA dan wel lichaamseigen monsters niet voldoende materiaal, of geen materiaal van een adequate kwaliteit kan worden verkregen om tot de uitvoering van de test over te gaan, dan zal Novamedik, behoudens in geval van nalatigheid van de Consument, eenmalig kosteloos materiaal voor het afnemen van een nieuw monster (of nieuwe monsters) ter beschikking stellen en het nieuwe monster (of de nieuwe monsters) door het laboratorium doen analyseren (of eenmaal kosteloos opnieuw materiaal – doen – afnemen). Indien ook bij deze tweede poging niet voldoende materiaal, of geen materiaal van een adequate kwaliteit kan worden verkregen, dan kan de Consument op eigen kosten een nieuwe test afnemen.

2. Indien de Consument ervoor kiest de test te annuleren na de eerste (mislukte) poging om monsters te verkrijgen dan zal Novamedik het voor de DNA test betaalde bedrag minus de reeds gemaakte kosten terugstorten/vergoeden aan de Consument.

Artikel 11 - Klachten
1. Klachten over diensten geleverd door Novamedik (direct of via het laboratorium) dienen te worden toegestuurd middels de contactgegevens zoals in deze voorwaarden aangegeven.

2. Klachten dienen uiterlijk door Novamedik te zijn ontvangen (a) binnen 14 dagen na bekendmaking van de testresultaten aan de Consument; of (b) indien testresultaten niet aan Consument zijn bekendgemaakt, binnen 30 dagen na de factuurdatum. Indien binnen voornoemde termijnen geen klacht is ingediend zullen de diensten geleverd door Novamedik geacht worden naar tevredenheid te zijn uitgevoerd en worden geen klachten meer behandeld. De behandeling van klachten vind uitsluitend in de Nederlandse, Engelse of Chinese (standaard Mandarijn) taal plaats.

Artikel 12 - Levering en uitvoering, termijnen
1. Novamedik zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van tests en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en transacties.
2. Als plaats van levering van middelen voor het (doen) afnemen van monsters geldt het adres dat de Consument aan Novamedik kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in dit artikel van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf overeengekomen tests met bekwame spoed uitvoeren.

4. In geval van ontbinding of annulering conform de bepalingen in deze voorwaarden zal Novamedik het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding of annulering, terugbetalen.
5. Indien uitvoering van een test onmogelijk blijkt te zijn, zal Novamedik zich inspannen om een vervangende test beschikbaar te stellen.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van testmiddelen berust bij Novamedik tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Novamedik bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van vermissing en/of beschadiging van monsters toegestuurd of verzonden door de Consument aan Novamedik berust bij de Consument tot het moment van ontvangst door Novamedik en of laboratorium van deze monsters.

7. Bij medische tests door Novamdik of laboratorium aangegeven tijdsduur voor de uitvoering van medische tests dan wel kenbaar zijn van testresultaten is altijd indicatief en zijn nimmer een garantie dat deze binnen de geïndiceerde tijd (dag) gereed is.

8. De virtuele omgeving van de Consument wordt door Novamedik ingericht met inachtneming van alle redelijke ICT maatregelen om een veilige en vertrouwde omgeving voor de Consument te creëren en in stand te houden. Novamdik is niet aansprakelijk voor schade dan wel datalekken als de Consument onzorgvuldig met inloggegevens van deze omgeving omgaat/is omgegaan, dan wel ter beschikking stelt aan derden en ingeval er sprake is van een gerichte cyber aanval door een hacker en/of cyberaanval door een buitenlandse mogendheid op het netwerk en virtuele omgeving van Novamedik.

8. Bij afgenomen tests wordt door Novamedik dan wel laboratorium een bijbehorend certificaat verstrekt aan Consument.

9. Voor medische tests op testlocaties geplande afspraken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd door Consumenten. Daarna is en blijft de gehele overeengekomen prijs verschuldigd net als in het geval van het niet of niet tijdig verschijnen, zonder redelijke grond, op de geplande afspraak door de Consument.

10. Wijzigingen van geplande afspraken kunnen tot 48 uur van te voren worden doorgegeven; een afspraak kan dan eenmalig, kosteloos worden gewijzigd. Voor wijzigingen binnen 48 uur van afspraken kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht door Novamedik.

Artikel 13 - Annulering
1. Door de aard en wijze van uitvoeren van de diensten van Novamedik is de bedenktijd voor de Consument beperkt: de Consument kan een overeenkomst tot het doen van medische tests kosteloos annuleren totdat DNA/RNA dan wel lichaamseigen monsters door Novamedik dan wel laboratorium zijn ontvangen dan wel zijn afgenomen bij Consument. Vanaf dat moment zijn er onomkeerbare diensten verleend in het kader van de (uitvoering van de) medische test. Na dat moment is en blijft dus de gehele overeengekomen prijs door de Consument verschuldigd.

Artikel 14- Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan. Bij geen of onvolledige betaling mag Novamedik dan wel laboratorium de overeengekomen werkzaamheden opschorten.
2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Novamedik te melden.
3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft Novamedik behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4. Betalingen vinden alleen plaats en via de door Novamedik ondersteunde en aangegeven betalingswijzen en middelen.

Artikel 15- Klachtenregeling
1. Novamedik beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Novamedik, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Novamedik ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Novamedik binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Novamedik en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Terms and Conditions

These General Terms and Conditions of Novamdik Bioresearch BV, hereinafter referred to as Novamedik, with chamber of commerce number 72379642, apply to all agreements, services and products of her.

a. Application

These general terms and conditions apply to every offer from Novamedik and to every agreement concluded, whether or not at a distance, between Novamedik and the Consumer.

b. Before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the Consumer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at Novamedik and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the Consumer.

c. If the distance contract is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the Consumer electronically in such a way that the Consumer can can be easily stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be inspected electronically and that they will be sent free of charge at the request of the Consumer electronically or otherwise.

b. Definitions

In these general terms and conditions the following definitions apply:

1. Reflection period: the period within which the Consumer can make use of his/her reflection period

2. Consumer: the natural person who is not acting in the exercise of a profession or business and who enters into a distance contract or on site at a test location (see definition of test location) with Novamedik;

3. Day: calendar day; Working day: all days except Saturdays, Sundays and Dutch national holidays;

4. Transaction: an agreement, whether or not concluded at a distance, with regard to one or a series of services.

5. Durable data carrier: any means that enables the Consumer or Novamedik to store information that is addressed to him personally in a way that allows future consultation and unaltered reproduction of the stored information.

6. Novamedik: Novamedik Bioresearch BV

8. Agreement: the agreement - whether or not at a distance - agreed between Novamedik and the Consumer

9. Technique for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the Consumer and Novamdik meeting simultaneously in the same room.

10. Laboratory: the laboratory with which Novamedik cooperates and which carries out medical tests (see points 12a to c) for Novamedik on a regular or incidental basis.

11. Test location: the location where Novamedik offers its services, medical tests.

12a. Test/medical test: every (medical) test that Novamedik offers online both remotely via self-test and on location.

12b. Sample: any collection or sample of DNA/RNA or other endogenous substance (such as blood, for example) in order to analyze and carry out the medical test.

12c. Certificate: means of evidence provided with the medical test as proof of the test result of that test.

12d. Virtual environment: the environment that Novamedik offers to view and download test progress and results online

Contact details Novamedik

The contact details below apply to contacting or submitting comments, complaints, etc. by Consumers.

E-mail: info@novamedik.com

Location: Novamedik Diagnostics, Schiphol Plaza 40, Schiphol Airport Amsterdam

Article 1 - The offer

1. If an offer has a limited period of validity or is subject to conditions, this will be expressly stated in the offer.

2. The offer contains as much as possible a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the Consumer. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind Novamedik.

3. Each offer contains such information that it is clear to the Consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer. This concerns in particular:

- the price including taxes and any costs

- the way in which the agreement will be concluded and which actions are required for this;

- the method of payment, delivery and performance of the agreement;

Article 5 - The agreement

1. The agreement is concluded at the moment of acceptance by the Consumer of the offer and the fulfillment of the corresponding conditions.

2. If the Consumer has accepted the offer electronically, Novamedik will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by Novamedik, the Consumer can dissolve the agreement.

3. If the agreement is concluded electronically, Novamedik will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure web environment. If the Consumer can pay electronically, Novamedik will take appropriate security measures.

4. Novamedik can - within legal frameworks - inform itself of all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract or an agreement at a test location. If, based on this investigation, Novamedik has good reasons not to enter into the agreement, it is entitled to refuse an application with reasons, or to attach special conditions to the implementation.

Article 6 - Exclusion right of withdrawal

1. Novamedik excludes the Consumer's right of withdrawal as far as medical tests are concerned because the purchase of this type of service, once started, is irreversible and is clearly of a personal nature.

Article 7 - The price

1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates. The applicable prices are the prices stated at the test location or on the Novamedik website

2. Contrary to the previous paragraph, Novamedik may offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which Novamedik has no influence, with variable prices. This dependence on fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.

3. The prices stated in the offer include VAT. Additional costs may apply for, for example, certificates desired by the Consumer.

Article 8 - Conformity, Warranty and Liability

1. Novamedik guarantees that the services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability and the statutory provisions and/or government regulations existing on the date of the conclusion of the agreement. .

2. In accordance with the offer and the above, Novamedik will make resources available free of charge for the collection of DNA/RNA and other body samples. The use by the Consumer of other means for taking these samples, or in ways other than those prescribed by Novamedik or the laboratory, is entirely at the risk of the Consumer. In the event of the use of resources other than those made available, Novamedik and the laboratory are entitled not to perform the Medical test and, if they do proceed to perform the Medical test, they are not liable for not obtaining of results or obtaining incorrect results.

2. The Consumer is fully and exclusively responsible and liable for the consequences of not filling in, incorrect or incomplete data and providing incorrect or incomplete information by the Consumer and/or other persons to be tested.

3. The consumer is fully and exclusively responsible and liable for correctly and fully informing and obtaining permission from all persons to be tested or (in the case of minors) their legal representative(s).

4. Neither Novamedik nor the laboratory is liable if the results of a legally valid Medical test are not accepted as evidence by a court, government agency or other body.

5. Novamedik's liability towards the Consumer shall under no circumstances exceed the amount paid by or for the Consumer for the product or service in connection with which Novamedik's liability is invoked.

6. The Consumer is aware that medical tests and their results are always a snapshot: in the case of Covid 19 tests, for example, it may be that the Consumer has already been infected but, given the incubation period, does not yet give a positive test result at the time of testing yields. The period of validity of the test results is never longer than the period of validity indicated by Novamedik or the laboratory when the service/test is taken out.

7. The Consumer is responsible for choosing and having the correct medical test taken in order to meet the entry requirements of the country of his travel destination (for example Covid 19 entry requirements). He/she must obtain the necessary information from the authorities of that country.

Article 9 – Conditions for Conducting Medical Tests.

1. Novamedik will only carry out the ordered Medical test after full payment has been received and on condition that the Consumer has accepted the General Terms and Conditions of Medical test.nl.

2. By sending or making available the DNA/RNBA or body samples to the laboratory, the Consumer agrees to the conduct of the research/tests. .

3. If, in the reasonable opinion of Novamedik and/or the laboratory, the Consumer has not complied with the conditions and/or requirements for performing the Medical test; or if, in the reasonable opinion of Novamedik and/or the laboratory, performing the Medical test is impracticable and/or ethically irresponsible; then Novamedik has the right to waive the Medical test. Novamedik may, but is not obliged to give the Consumer the opportunity to remove the cause of this decision. If Novamedik definitively decides not to carry out the medical test, Novamedik will refund the price paid by the Consumer.

Article 10 – Insufficient DNA/RNA or insufficient endogenous test material

1. . If insufficient material or material of an adequate quality cannot be obtained from one or more DNA/RNA or body samples sent/made available to Novamdik and/or the laboratory, then Novamedik will, except in the case of negligence on the part of the Consumer, make material available once free of charge for taking a new sample (or new samples) and have the new sample (or new samples) analyzed by the laboratory (or once again free of charge material – do – take away). If insufficient material or no material of an adequate quality can be obtained at this second attempt, the Consumer can take a new test at his own expense.

2. If the Consumer chooses to cancel the test after the first (unsuccessful) attempt to obtain samples, Novamedik will refund/reimburse the amount paid for the DNA test minus the costs already incurred to the Consumer.

Article 11 - Complaints

1. Complaints about services provided by Novamedik (directly or via the laboratory) must be sent via the contact details as indicated in these conditions.

2. Complaints must be received by Novamedik at the latest (a) within 14 days after notification of the test results to the Consumer; or (b) if test results have not been communicated to Consumer, within 30 days of the invoice date. If no complaint has been submitted within the aforementioned periods, the services provided by Novamedik will be deemed to have been performed satisfactorily and no further complaints will be handled. Complaints are handled exclusively in the Dutch, English or Chinese (standard Mandarin) language.

Article 12 - Delivery and performance, terms

1. Novamedik will take the greatest possible care when receiving and performing tests and when assessing applications for the provision of services and transactions.

2. The place of delivery of means for taking samples or having them taken is the address that the Consumer has made known to Novamedik.

3. With due observance of what is stated in this article of these general terms and conditions, the company will carry out agreed tests with due speed.

4. In the event of dissolution or cancellation in accordance with the provisions of these terms and conditions, Novamedik will refund the amount paid by the Consumer as soon as possible, but no later than 30 days after dissolution or cancellation.

5. If it proves impossible to carry out a test, Novamedik will endeavor to make a replacement test available.

6. The risk of damage and/or loss of test resources rests with Novamedik until the moment of delivery to the Consumer or a representative designated in advance and announced to Novamedik, unless expressly agreed otherwise. The risk of loss and/or damage to samples sent or sent by the Consumer to Novamedik rests with the Consumer until the moment of receipt by Novamedik and/or the laboratory of these samples.

7. For medical tests, the time period indicated by Novamdik or the laboratory for the performance of medical tests or the availability of test results is always indicative and is never a guarantee that it will be ready within the indicated time (day).

8. The virtual environment of the Consumer is set up by Novamedik with due observance of all reasonable ICT measures to create and maintain a safe and trusted environment for the Consumer. Novamdik is not liable for damage or data leaks if the Consumer carelessly handles or has handled login details of this environment, or makes them available to third parties and in the event of a targeted cyber attack by a hacker and/or cyber attack by a foreign power on Novamedik's network and virtual environment.

8. Novamedik or the laboratory will provide the Consumer with an accompanying certificate for tests that have been taken.

9. Appointments scheduled for medical tests at test locations can be canceled free of charge by Consumers up to 48 hours in advance. After that, the entire agreed price is and remains due, just as in the case of non-appearance or late appearance, without reasonable grounds, at the scheduled appointment by the Consumer.

10. Changes to scheduled appointments can be communicated up to 48 hours in advance; an appointment can then be changed once, free of charge. Novamedik may charge reasonable costs for changes within 48 hours of appointments.

Article 13 - Cancellation

1. Due to the nature and manner of performance of Novamedik's services, the cooling-off period for the Consumer is limited: the Consumer can cancel an agreement to perform medical tests free of charge until DNA/RNA or body samples have been received by Novamedik or the laboratory. or have been purchased from the Consumer. From that moment on, irreversible services have been provided in the context of the (execution of the) medical test. After that moment, the entire agreed price is and remains payable by the Consumer.

Article 14- Payment

1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the Consumer must be paid in advance. In the event of no or incomplete payment, Novamedik or the laboratory may suspend the agreed activities.

2. The Consumer is obliged to immediately report any inaccuracies in payment details provided or stated to Novamedik.

3. In the event of non-payment by the Consumer, Novamedik has the right, subject to legal restrictions, to charge the reasonable costs made known to the Consumer in advance.

4. Payments only take place and via the payment methods and resources supported and indicated by Novamedik.

Article 15- Complaints procedure

1. Novamedik has a sufficiently publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.

2. Complaints about the performance of the agreement must be submitted to Novamedik within a reasonable time, fully and clearly described, after the Consumer has discovered the defects.

3. Complaints submitted to Novamedik will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, Novamedik will respond within the period of 14 days with a notice of receipt and an indication when the Consumer can expect a more detailed answer.

4. If the complaint cannot be resolved in mutual consultation, a dispute arises that is subject to the dispute settlement procedure.

Article 16 - Disputes

1. Agreements between Novamedik and the Consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law.

Article 17 - Additional or deviating provisions

Additional or deviating provisions from these general terms and conditions may not be to the detriment of the Consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the Consumer in an accessible manner on a durable data carrier.